Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalności eksportowej firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych w ramach PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych, w tym rynku perspektywicznym – Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Zaplanowane w ramach projektu działania są ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na rynek międzynarodowy, w szczególności ZEA z unikatową ofertą nowatorskich produktów takich jak PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE jak również wzmocnienie wizerunku Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Celem głównym projektu jest rozwój eksportu firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskich produktów takich jak PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE. Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku ZEA.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody. Skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych pozwoli na zwiększenie zakresu wiedzy Wnioskodawcy w tematyce eksportu.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 10 zadań:
Zadanie 1. Doradztwo: Usługa doradcza w zakresie przygotowania wejścia na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).
Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi THE BIG 5” (Dubaj, ZEA, Listopad 2018).
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi THE BIG 5” (Dubaj, ZEA, Listopad 2019).
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi PROJECT QATAR” (Doha, KATAR, maj 2019).
Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi BATIMAT” (Paryż, FRANCJA, listopad 2019)
Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi BUDMA” (Poznań, POLSKA, luty 2019)
Zadanie 7. Szkolenia: Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).
Zadanie 8. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Nabycie oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG.
Zadanie 9. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki.
Zadanie 10. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018r. do 31.12.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 1 059 791.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 796 875.00 PLN
Logo Unii