Kryształowy Świat
Kryształowy Świat - PolskaCrystal World - EnglishGermanХрустальный мир - PусскийFrançaiseMondo Cristallo - Italianočeština
Kryształowy Świat

SOLNÝ DŮL

Firma Kryształowy Świat® (Krystalový svět) těsně spolupracuje s Muzeem Krakovských žup Vělička, které se nachází v solném dolu. Znalostí a zkušeností generací se staly výchozím bodem pro naše specialisty při výrobě solných desek, solných puzzlů, solných panelů do saun všeho druhů, při realizaci krystalových solných komnat, solných slují, solných jeskyní, přírodních odpařovacích konstrukcí i při výrobě interiérových aranžmá ze soli.

Kryształowy Świat


Počátky solných dolů ve Věličce – jedněch z nejslavnějších na světě – sahají středověku. Nejstarším dokladem, který se zachoval do dnešní doby, je privilegium krále Kazimíra Obnovitelé z roku 1044, kde je uveden název „magnum sal alias Wieliczka“.

Kryształowy Świat


Od středověku byla sůl ekonomicko-hospodářským základem polského státu, ale již ve starověku se na území Polska platilo „kusy soli“, které zastupovaly kovová platidla. Původně se sůl získávala ze slaných zdrojů – studen - odpařováním vody vařením. Počátky dobývání kamenné soli na území Polska nejsou známy, nejpravděpodobněji při hloubení studen se solným roztokem byla náhodně nalezená solná žíla, ze které byla dobývána kamenná sůl s použitím primitivních nástrojů.

Kryształowy Świat


Sůl se stala důležitým mocenským nástrojem. Již ve 14. stol. dávají župy více než 30% veškerých příjmů státní pokladnice. Župy udržují královský dvůr, platí údržbu královských hradů chránících obchodní stezky. Soli vděčí za mnohé Krakovská akademie (pozdější Jagellonská univerzita). Její zakladatel, král Kazimír Veliký, kryl výdaje na novou univerzitu zcela ze župních příjmu a pozdější polští vládci a velmožové nešetřili dary a dědickými zápisy na její provoz.

Kazimír Veliký v roce 1368 upřesnil pravidla fungování solných dolů, listinou známou jako Kazimírovský statut. Tato listina určuje práva a povinností jednotlivých úředníků a různých skupin pracovníků, pravidla vyúčtování výroby se státní pokladnicí, určuje platby a ceny prodeje soli. Jako hlavní královským kontrolní nástroj nad župami byly povolávané zvláštní komise, které prověřovaly stav podzemních štol, župních budov, řádná vyúčtování se státní pokladnicí a také vydávaly příkazy a pokyny v podobě platných instrukcí. V 16. stol. se vělický důl stává jedním z největších podniků tehdejší Evropy. Kromě pracovníků spojených přímo s výrobou a administrativních zaměstnanců zde pracovali tesaři, bednáři, kováři, vozkové, pacholci ve stájích atd.

Ve druhé polovině 15. stol. umožnily příjmy z župy rekonstrukci a rozšíření královského hradu Wawel v Krakově. V této době bylo zahájeno prohlubování dolu z důvodu hledání bohatších ložisek soli a zavedeny nové způsoby těžby. Královské hospodaření v Krakovských župách skončilo spolu s prvním dělením Polska v roce 1772. Doba rakouské nadvlády se zapsala do dějin dolu změnami nejen v organizačně-administrativní oblasti, ale také zavedením nových způsobů dobývání soli. Dlouhá doba rakouské nadvlády vlády měla pozitivní vliv na technický stav dolu a přinesla stabilizaci. V této době se rozvíjí také město Vělička. U šachty byla vybudována elektrárna, město bylo spojeno železnici s Krakovem. Byla také zavedená mechanizace důlních prací. Ruční vrtačky byly zastoupeny pneumatickými, byl spuštěn solný mlýn a parní zdviž. Vznikly zde také opravárenské dílny a truhlářství pracující pro důl. V roce 1912 byl na povrchu spuštěn nový mechanizovaný provoz vaření solného roztoku, v němž se po dnešní den, pouze po provedení malé modernizace, vyrábí vařená sůl.

Meziválečné období bylo pro důl obdobím stabilizace, dalšího rozvoje a výstavby dolu, jako výrobního závodu, ale také rozvoje jeho turistické a léčebné funkce. Zvláštní pozornost si zaslouží léčebné vlastnosti soli, kterých si všimli již humanisté ve 14. stol., kteří tvrdili, že sůl smíchaná s jinými látkami léči uštknutí hadem, vyrážky, vředy, angínu, dnu a mnoho jiných nemocí. Rozvoj balneologie v 19. stol je také spojený s Věličkou, kde již od roku 1826 byla zahájena léčba solnými koupelemi. V roce 1839 zde vzniká, mimo jiné díky důlnímu lékaři, Feliksowi Boczkowskému, léčebná zaměřená až na 36 nemocí: od rýmy po neplodnost a od hystérie po „oslabení z milostných hrátek“. Léčba koupelemi v solném roztoku zaznamenala po smrti dr. Boczkowského v roce 1855 pokles. K obrodě dochází v roce 1958 z iniciativy prof. Mieczysława Skulimowského (zakladatele podzemního sanatoria), kdy se začaly léčit na základě specifického mikroklimatu podzemních šachet hlavně průduškové astma, zápal průdušek a alergická rýma. Po období německé okupace, která se zapsala v dějinách dolu zvýšenou těžbou, ale také německým pokusem spustit v podzemí výrobu součástek pro potřeby zbrojního průmyslu, nastalo pro důl velmi těžké období. Těžba v ústřední části dolu v blízkosti historických štol způsobila porušení rovnováhy hornin a zrychlení destrukce oblasti turistické trasy. Důsledky těchto nepromyšlených kroků budou ještě dlouho neblaze ovlivňovat chování podzemních vrstev. Teprve koncem 50. let v důsledku alarmujícího stavu části komor, které byly součásti prohlídkové trasy, byly zahájeny první zajišťovací práce v této části dolu nejprve z prostředků Ministerstva kultury a následně z vytvořeného rozhodnutím vlády Fondu na ochranu dolu Vělička.Kryształowy Świat


Reference pro firmu „Kryształowy Świat®” (Krystalový svět) od Muzea Krakovských žup ve Věličce.
Logo Unii


Kryształowy Świat
Polski | English | German | Pусский | Française | Italiano | Čeština